ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL FR

Algemene voorwaarden

Construct

Algemene voorwaarden voor uitzendkrachten

 1. Voor de overeenkomst afgesloten tussen Quality-Jobs@construct en de uitzendkracht gelden de bepalingen van de wet van 24 juli 1987 (BS 20/08/87) en de CAO's afgesloten in de Nationale Arbeidsraad of in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid. De uitzendkracht verbindt er zich toe Quality-Jobs@construct op de hoogte te houden van elk feitvan de uitvoering van het werk of van elke gebeurtenis die van die aard is om grondig de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.

 2. Het betreft hier een overeenkomst voor bepaalde duur en deze eindigt onherroepelijk op de vermelde datum. De uitzendkracht ontvangt de arbeidsovereenkomst ten laatste binnen de twee werkdagen na aanvang van de tewerkstelling. De uitzendkracht verbindt er zich toe een exemplaar van onderhavige overeenkomst behoorlijk ondertekend terug te sturen naar Quality-Jobs@construct voor akkoord, binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn tewerkstelling een aanvang nam. Het proefbeding heeft een duur van 3 dagen, tenzij strijdige overeenkomst.

 3. Quality-Jobs@construct verbindt er zich toe de verloning die aan de uitzendkracht verschuldigd is, uit te betalen binnen de 8 werkdagen na het einde van de prestaties. De betaaleenheid van het loon wordt berekend per uur.

 4. De uitzendkracht is ertoe gehouden al de documenten te bewaren, die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Deze documenten kunnen opgevraagd worden m.b.t. elke betwisting opgeworpen door de uitzendkracht.

 5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat staking of lock-out bij de gebruiker een ontbindende voorwaarde is voor onderhavige overeenkomst.

 6. De uitzendkracht wordt verboden zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, de uitvindingen, methodes, klantenlijsten, bijzonderheden, fabrieksgeheimen of zaken eigen aan de onderneming door te spelen aan om het even wie, of om deze gegevens voor persoonlijk profijt aan te wenden. Zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, mag de uitzendkracht geen enkele medewerking verlenen aan daden van oneerlijke concurrentie. De verplichtingen en onthoudingen zoals vermeld, zijn van toepassing zowel tegenover Quality-Jobs@construct als tegenover de gebruiker.

 7. De gegevens ingezameld omtrent de uitzendkracht zijn bestemd om gebruikt te worden in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan hij deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. Hij kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De houder van het bestand is Quality-Jobs@construct - HALTSTRAAT 50 - 3900 OVERPELT, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurster. De uitzendkracht geeft tevens de toestemming aan Quality-Jobs@construct om zijn gegevens te verwerken met het oog op het afsluiten van een overeenkomst voor uitzendarbeid en de daaraan verbonden administratie, op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

 8. De uitzendkracht verbindt zich ertoe de bepalingen van onderhavige overeenkomst integraal na te komen. De uitzendkracht erkent een exemplaar van het arbeidsreglement van Quality-Jobs@construct alsook een werkpostfiche die integraal deel uitmaakt van onderhavige overeenkomst ontvangen te hebben.

 9. De uitzendkracht verbindt zich ertoe om steeds zijn SIS-kaart bij zich te hebben op de arbeidsplaats alsook het formulier C.3.2 A opgemaakt op zijn naam. Ingeval hij rechtstreeks door de gebruiker wordt opgeroepen zal de uitzendkracht Quality-Jobs@construct hiervan verwittigen voor het begin van de tewerkstelling, zodat Quality-Jobs@construct haar Dimona-verplichtingen kan nakomen. Zo de uitzendkracht in gebreke blijft hieraangaande, kan Quality-Jobs@construct niet aansprakelijk gesteld worden, gezien enkel de uitzendkracht hiervoor verantwoordelijk is.

 10. De uitzendkracht verklaart niet ontslaan te zijn geweest door de gebruiker in een periode van 12 maandenvoorafgaand aan de periode van tewerkstelling als uitzendkracht.

 11. De uitzendkracht verbindt er zich toe het bewijs te leveren van de gevolgde opleiding veiligheid; de onontbeerlijke voorwaarde voor de tewerkstelling. Indien dergelijk document niet kan worden voorgelegd, dan zal de uitzendkracht via legitimatiekaarten aan Quality-Jobs@construct bewijzen dat hij in de bouwsector een anciënniteit heeft opgebouwd van 5 jaar binnen 15 voorafgaande jaren van het respectievelijke contract.

 12. Bijzondere bepalingen voor de uitzendkracht-student: Voor studenten is de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van toepassing. De plaats en naam van E.H.B.O. verlener en verbandkoffer: zie personeelsdienst gebruiker. Voor de gegevens van de externe preventiedienst, werknemersafgevaardigden en inspectie sociale wetten: zie arbeidsreglement van de gebruiker.

 13. Bij afwezigheid op het werk, om eender welke reden of bij eender welke gebeurtenis die zich voordoet op het werk dient de uitzendkracht onmiddellijk Quality-Jobs@construct te verwittigen.

Opgelet!

NL FR

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.

Akkoord met het gebruik van cookies
en verder surfen
Verlaat website