ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL FR

FAQ Coronavirus

Veelgestelde vragen: uitzendkrachten

Veelgestelde vragen: bedrijven

VEELGESTELDE VRAGEN: UITZENDKRACHTEN 

Mijn contract wordt (tijdelijk) beëindigd, wat nu?

Als je werkgever beslist om jouw uitzendcontract niet te verlengen, zijn er twee dingen die zich kunnen voor:

 • Je wordt volledig werkloos.
  • Hiervoor moet je voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden (voor alle info omtrent de toelaatbaarheidsvoorwaarden, kan je je informeren bij je vakbond). Is dit het geval, dan bezorgen wij jou een C4 die je moet binnen brengen bij de lokale hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of vakbond. Deze instellingen zullen zorgen voor de berekening en de uitbetaling van je werkloosheidsuitkeringen. 
  • Je moet je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB binnen 8 kalenderdagen na de beëindiging van je uitzendcontract.
 • Je zoekt tijdelijk ergens anders werk.
  • Breng ons hier zeker van op de hoogte, dan kijken wij mee naar een tijdelijke job voor jou!

Ik ben niet stempelgerechtigd en mijn contract wordt niet verlengd. Wat nu?

De vakbonden dringen nog aan bij de regering op een versoepeling van de toelaatbaarheidsvoorwaarden. Wij hopen dat jongeren en andere werknemers die (nog) niet uitkeringsgerechtigd zijn ook kunnen terugvallen op een uitkering. Zodra hier meer nieuws over is, zullen we daarover communiceren.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: wat moet ik doen? 

Om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis aan te vragen moet je volgens de administratieve instructies van de RVA  echter wel een lopende opdracht en bijhorend uitzendcontract hebben gedurende de volledige periode van overmacht. Je moet bovendien ook voor én na de coronacrisis bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden.

Het is dus heel belangrijk dat jouw werkgever aan ons doorgeeft dat we voor jou een contract moeten maken én dat ze garanderen dat je na de crisis terug bij hen aan de slag kunt. Als dat zo is, maken wij een contract op voor jou en doen wij de aanvraag overmacht werkgever.

Jij moet zelf wel de aanvraag overmacht werknemer doen (C3.2 werknemer corona). Die aanvraag kan je hier downloaden. Je kan het document printen, invullen en in de bus deponeren van de vakbond of de lokale hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen OF je kan het document online invullen en vervolgens digitaal versturen.

Wat is de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid door overmacht?

De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van corona is voorlopig beperkt tot 31.12.2020. Indien de regering beslist dit nog te verlengen, passen wij onze informatie ook aan.

Waarop heb ik recht bij tijdelijke werkloosheid wegens corona?

Als je recht hebt op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht, heb je recht op 70% van het maandelijks brutoloon (met een maximum van €2754,76). Je krijgt ook tijdelijk nog een toeslag van €5,63 per dag of €146 per maand. Deze extra premie is geldig vanaf 13 maart 2020 en geldt enkel tijdens de coronacrisis.

Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

Als je werkloos bent door de coronacrisis tellen die dagen mee om je vakantiedagen van 2021 te berekenen. Deze dagen worden dus gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Wanneer gebeurt de uitbetaling van mijn uitkering?

Na het afsluiten van de maand worden alle prestaties doorgegeven. De uitbetaling kan dus ten vroegste in het begin van de volgende maand gebeuren door de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of de vakbond. 

Kan ik tijdelijk een andere job uitoefenen als ik op tijdelijke werkloosheid sta?

Als je tijdelijk een andere job wil uitoefenen, moet je ons dit zeker laten weten. Je kan niet tegelijkertijd onder contract staan om overmacht aan te vragen én elders aan de slag gaan. Je  mag wel ergens anders tijdelijk werken, maar dan krijg je geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Let op! Als je toch tijdelijk ergens anders gaat werken en je staat nog onder contract, dan zal de RVA de werkloosheidsuitkering voor die dagen terugvorderen.

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie voor de uitzendkrachten?

Voor de eindejaarspremie voor de uitzendkrachten worden de dagen onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet mee opgenomen voor de berekening van de
eindejaarspremie. De dagen economische werkloosheid worden meegenomen in de berekening, maar gelimiteerd tot 5 dagen per referentieperiode.

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie binnen het PC 200? 

Zowel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als de dagen economische werkloosheid worden niet meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie binnen het PC 200.

VEELGESTELDE VRAGEN: BEDRIJVEN

Welke vorm van tijdelijke werkloosheid moet er nu toegepast worden?

Alle tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis kan volgens de RVA worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle aanvragen vanaf 13 maart voor zolang deze uitzonderlijke toestand aanhoudt.

Welke richtlijnen zijn er als werknemers/uitzendkrachten technisch werkloos zijn door overmacht corona?

 • Vaste werknemers
  • Je moet aan elke vaste werknemer een schriftelijke bevestiging geven van de dag(en) dat hij/zij op overmacht staat. Die bevestiging moet de werknemer uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag(en) overmacht ontvangen hebben.
 • Uitzendkrachten
  • Q Jobs stuurt de schriftelijke bevestiging uit naar je uitzendkrachten.
  • Je moet ons wel via mail of telefonisch informeren dat de uitzendkracht op overmacht corona zal staan voor een bepaalde periode. Ook hier moet de uitzendkracht de bevestiging van ons uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag(en) overmacht ontvangen hebben.
 • Wat moet je zeker vermelden?
  • De begin- en einddatum van de tijdelijke werkloosheid. Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling.
  • De dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos zal zijn.
  • De dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken.
  • De formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn/haar uitkering aan te vragen en dat hij/zij zich moet wenden tot zijn/haar uitbetalingsinstelling.

Hoe kan je een eerdere mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wijzigen en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen?

Als de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus en je al een mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen hebt verstuurd voor je werknemers, kan je overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavirus). Daarvoor vermeld je 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld). Je hoeft verder niks te doen. Tot en met 31.08.2020 wordt de aangifte ASR scenario 5 gelijkgesteld met de verplichte mededeling bij de RVA. Die periode kan worden verlengd als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd. 

Je bent dus verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). Je moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn. 

Je moet van 01.03.2020 tot en met 31.08.2020 wel geen controlekaarten C3.2A afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
Als je 'economische redenen' vermeldt als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5, blijf je onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen vallen. 

Update 1/9/2020

De gewone regels zijn vanaf 1/9/2020 opnieuw van toepassing als je als bedrijf een beroep wilt doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je moet vanaf dan terug een mededeling verzenden naar RVA en de controlekaart C3.2A invullen.

Opgelet: bij tijdelijke werkloosheid voor economische redenen zijn er t.e.m. 31/12/2020 nog overgangsmaatregelen van toepassing. Lees daarover hier meer.

Welke sectoren en werkgevers kunnen vanaf 1/9/2020 nog gebruik maken van de versoepelde maatregelen?

Sectoren en werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis kunnen nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure t.e.m. 31/12/2020. Je moet hiervoor als bedrijf voldoen aan één van de twee volgende voorwaarden:

 • Je kan als bedrijf aantonen dat je tot een sector behoort die tot op heden nog altijd lijdt onder de opgelegde beperkingen van het ministerie.
  • Bv.: omdat bepaalde activiteiten nog niet uitgevoerd mogen worden.
 • Je kan als bedrijf aantonen dat je in het tweede trimester van 2020 minstens aan 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of economische redenen zit t.o.v. het totale aantal dagen aangegeven bij de RSZ.
  • Opgelet: het percentage van 20% dagen tijdelijke werkloosheid moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).

Voldoet jouw bedrijf aan één van deze twee regels? Dan moet je het formulier C106A-Corona invullen en aangetekend opsturen naar RVA. De bevestiging of goedkeuring die je hiervan vervolgens van RVA ontvangt, moet je naar Q Jobs sturen. Wij hebben dat bewijs nodig om alle documenten in orde te brengen.

Moet ik als bedrijf iets in orde brengen als ik mijn uitzendkracht op tijdelijke werkloosheid zet?

Het allerbelangrijkste is dat wij als uitzendkantoor goed geïnformeerd worden wanneer de uitzendkracht al dan niet werkt of op tijdelijke werkloosheid staat. Op die manier kunnen wij de aanvraag overmacht werkgever correct indienen.

Moeten alle werknemers technisch werkloos zijn als ik mijn UZK op tijdelijke werkloosheid plaats?

Als de vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van corona staan, mogen uitzendkrachten wel nog komen werken. Let op: uitzendkrachten mogen in dit geval enkel komen werken als ze in een andere afdeling werken (waar dus geen tijdelijke werkloosheid is) of een andere functie hebben (waar geen personen tijdelijke werkloosheid hebben). Het is daarentegen wel toegestaan om uitzendkrachten in te zetten voor vaste medewerkers die ziek zouden zijn of in quarantaine worden geplaatst wegens het coronavirus. 

Let op: als de vaste medewerkers op economische werkloosheid staan, mogen uitzendkrachten niet komen werken. 

Wat is de situatie van een werknemer die als gevolg van het coronavirus ziek wordt?

De situatie is anders wanneer een werknemer als gevolg van het coronavirus ziek wordt (of verplicht in quarantaine wordt geplaatst) en daardoor verhinderd is te werken. In geval van ziekte tijdens een periode van volledige tijdelijke werkloosheid zal je werknemer recht hebben op een ziekte-uitkering vanwege de mutualiteit. In geval van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid heeft de werknemer wel recht op gewaarborgd loon, maar enkel voor de ziektedagen die niet samenvallen met de dagen tijdelijke werkloosheid. 

Kan men de studenten, die nu thuis zitten omwille van de Coronamaatregelen, tewerkstellen als uitzendkracht?

Gelet op de verschillende wetgeving maken we momenteel volgend onderscheid:

 • Voor de meerderjarige student:
  • De FOD WASO heeft voor de meerderjarige student het volgende gesteld:
   • Voor wat de studenten betreft die hoger of universitair onderwijs volgen, wordt in principe vanop afstand les gegeven.
   • Indien zij niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en gaan werken, kunnen zij in beginsel een studentenovereenkomst afsluiten, doch enkel voor zover uit de feiten blijkt dat zij daarbij nog steeds hun hoofdstatuut van student behouden (zij dienen zich m.a.w. ook nog steeds aan hun studie te wijden).
   • Verder geldt ook voor hen dat een tewerkstelling slechts mogelijk is voor zover dit in overeenstemming is met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dus gebeurt volgens de voorschriften die in dit kader gelden.
   • De normale regels rond het statuut student blijven van toepassing. De persoon, die wenst te werken onder het statuut student, zal nog steeds moeten kunnen aantonen dat hij in hoofdzaak bezig is met zijn studies.
 • Voor de minderjarige student:
  • De FOD WASO heeft voor de minderjarige studenten het volgende gesteld:
   • Wat studenten betreft die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn (d.w.z. de jeugdige werknemers tussen 15 en 18 jaar), moet rekening worden gehouden met artikel 19bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Dat artikel bepaalt: “De tijd, door een jeugdige werknemer die nog onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht zoals bedoeld bij artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht besteed aan het volgen van onderwijs met beperkt leerplan of aan een voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming, wordt als arbeidsduur beschouwd.”
   • Hoewel de overheid de opschorting van de lessen heeft opgelegd in de onderwijsinstellingen van het middelbaar onderwijs, worden de periodes waarin normaliter lesuren zijn voorzien nog steeds geacht te worden gebruikt voor het studeren. Bovendien lijkt de tewerkstelling van jeugdige studenten tijdens de normale lesuren in te gaan tegen de wil van de overheid om de verplaatsingen en sociale contacten van eenieder zoveel mogelijk te beperken, zeker daar waar het mogelijke contacten betreft tussen jeugdige personen en mensen die tot de risicogroepen behoren.
   • Gelet hierop nemen wij het standpunt in dat het niet mogelijk is om studenten die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, tewerk te stellen tijdens de uren waarop zij normaal gezien de lessen hadden moeten volgen. Buiten deze uren is het, strikt juridisch gezien, mogelijk om deze studenten tewerk te stellen, ten minste voor zover dit in overeenstemming is met de verstrengde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan (Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken, Belgisch Staatsblad 18 maart 2020, 16037) en dus gebeurt volgens de voorschriften die in dat kader gelden (o.a. beperking tot tewerkstelling in cruciale sectoren en essentiële diensten). Bovendien moet men er rekening mee houden dat die studenten enkel deeltijds zullen kunnen worden ingezet, vermits de normale lesuren op grond van artikel19bis van de Arbeidswet met arbeidstijd worden gelijkgesteld.
   • De FOD WASO hamert dus op een strikte toepassing waarbij er niet gewerkt wordt tijdens de uren dat ze normaal gezien les zouden volgen.
 • Voor de buitenlandse student (met beperking van 20u):
  • In art. 10 van het KB van 2 september 2018 vinden we terug dat de toelating tot de arbeidsmarkt voor de buitenlandse studenten buiten de schoolvakanties enkel geldt voor twintig uur per week en deze verenigbaar is met hun studies.
  • Gezien we nog niet kunnen spreken van een schoolvakantie (met uitzondering van de paasvakantie) passen we de wet best strikt toe en stellen we dat de buitenlandse studenten niet meer dan 20 uur mogen werken.

Bronnen: Q Jobs, Federgon & RVA

Opgelet!

NL FR

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.

Akkoord met het gebruik van cookies
en verder surfen
Verlaat website