ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL FR

FAQ Coronavirus

Veelgestelde vragen: uitzendkrachten

Veelgestelde vragen: bedrijven

 

VEELGESTELDE VRAGEN: UITZENDKRACHTEN 

Mijn uitzendcontract is afgelopen en wordt niet verlengd, wat nu?

Na het aflopen van jouw uitzendcontract bezorgen wij jou het formulier C4-uitzendkracht en dit moet je binnenbrengen bij jouw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond). Zij zullen instaan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, wanneer je zou voldoen aan de preliminaire voorwaarden.

Ook moet je je binnen acht dagen inschrijven bij de VDAB als werkzoekende.

Natuurlijk staan wij voor je klaar en helpen wij jou graag verder in de zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging!

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: wat moet ik doen?

Om als uitzendkracht in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, moet er volgens de RVA voldaan zijn aan enkele voorwaarden:

 • je moet gedurende de volledige periode van tijdelijke werkloosheid beschikken over een uitzendcontract en
 • je moet ook na de periode van tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden.

In dat geval zullen we voor jou een aanvraag bij de RVA indienen.

Jij moet zelf het formulier C3.2 werknemer corona invullen en deze bezorgen aan de uitbetalingsinstelling.

Waar heb ik recht op in geval van tijdelijke werkloosheid wegens corona?

Werknemers die ingevolge corona tijdelijk werkloos worden kunnen voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 een uitkering van de RVA ontvangen die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 geldt dit eveneens voor de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.

Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zullen gelijkgesteld worden voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021. De beoogde periode gaat van 1 februari tot en met 31 augustus 2020.

Kan ik tijdelijk een andere job uitoefenen als ik op tijdelijke werkloosheid sta?

Als je tijdelijk een andere job wil uitoefenen, moet je ons dit zeker laten weten. Je kan niet tegelijkertijd recht hebben op werkloosheidsuitkeringen én elders aan de slag gaan.

Als je toch tijdelijk elders zou gaan werken en onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid zou staan, dan zal de RVA de werkloosheidsuitkeringen voor die dagen kunnen terugvorderen. 

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie voor de uitzendkrachten?

Of de periode van coronawerkloosheid wordt meegeteld bij de berekening van de eindejaarpremie, is afhankelijk van de sector waarin je bent tewerkgesteld. Om de afspraken in jouw sector te kennen, kan je contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Q Jobs.

VEELGESTELDE VRAGEN: BEDRIJVEN

Welke vorm van tijdelijke werkloosheid moet er nu toegepast worden?

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 besloten om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden).

Hierdoor is alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als coronawerkloosheid.

De werkgevers die zijn overgeschakeld naar de tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) door de vroegere beperkingen kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw coronawerkloosheid inroepen met de vereenvoudigde procedure. Dit geldt ook voor de specifieke motieven ( bv. voor overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind).

Welke richtlijnen zijn er als werknemers/uitzendkrachten werkloos zijn onder het stelsel van coronawerkloosheid?

Vaste werknemers: je moet aan elke vaste werknemer een schriftelijke bevestiging geven van de dag(en) dat hij/zij op overmacht staat. Die bevestiging moet de werknemer uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag(en) overmacht ontvangen hebben.

Uitzendkrachten: Q Jobs stuurt een schriftelijke bevestiging uit naar je uitzendkrachten. Je moet ons wel via mail of telefonisch informeren voor welke periode tijdelijke werkloosheid aangevraagd moet worden voor de uitzendkracht(en) die onder contract staan. Ook hier moet de uitzendkracht de bevestiging van ons uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag(en) overmacht ontvangen hebben.

Wat moet je zeker vermelden?

 • De beoogde begin- en einddatum van de tijdelijke werkloosheid. Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling.
 • De dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos zal zijn.
 • De dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken.
 • De formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn/haar uitkering aan te vragen en dat hij/zij zich moet wenden tot zijn/haar uitbetalingsinstelling.

Hoe kan je een eerdere mededeling van economische werkloosheid wijzigen en coronawerkloosheid aanvragen?

Heb je als werkgever reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurd omdat je niet meer onder de versoepelde procedure viel? Dan kan je zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van coronawerkloosheid wegens overmacht (reden 'coronavirus').

Dat kan ook als sommige werknemers nog werken of als er nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Wil je als werkgever toch verder gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) en in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid 'economische oorzaken' aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek, etc.)

Hierdoor kan je de overgangsregeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen ook verder toepassen.

Moeten alle werknemers technisch werkloos zijn als ik mijn UZK op tijdelijke werkloosheid plaats?

Wanneer de werkgever zich op de tijdelijke overmacht beroept, mag hij het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht niet uitbesteden aan uitzendkrachten of laten verrichten door studenten.

De werkgever mag echter wel het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten, wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Word je arbeidsongeschikt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heb je geen recht op gewaarborgd loon. Dat is immers geen dag van gewone activiteit. Je maakt dan wel onmiddellijk aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering, die zal worden toegekend door jouw ziekenfonds.

Indien je al arbeidsongeschikt was voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid, dan is de werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid kan je aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van jouw ziekenfonds.

Kan men de studenten, die thuis zouden zitten en omwille van de coronamaatregelen, tewerkstellen als uitzendkracht?

Afhankelijk van je situatie mag je werken als student:

 • Voor meerderjarige studenten:
  • Onder bepaalde voorwaarden kan je onder het studentenstatuut werken, als je hoger of universitair onderwijs volgt en vanop afstand les zou krijgen:
   • Studeren is jouw hoofdactiviteit en dit dien je te kunnen aantonen.
   • Een tewerkstelling is slechts mogelijk als dit in overeenstemming is met de overheidsmaatregelen de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
 • Voor minderjarige studenten (15-18 jaar)
  • Als de overheid de lessen in het middelbaar onderwijs zou opschorten, dien je in de eerste plaats te studeren in de periodes waarin je normaal les zou volgen. Het is met andere woorden niet mogelijk om, als minderjarige student die aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, een studentenjob te doen tijdens de uren dat je normaal gezien les zou hebben.
  • Buiten deze uren, is het echter wél mogelijk om een studentenjob te doen, voor zover dit in overeenstemming zou zijn met de overheidsmaatregelen.
 • Voor studenten die niet afkomstig zijn uit een lidstaat van de EER of uit Zwitserland
  • Buiten de schoolvakantie mag je als student die niet afkomstig uit een lidstaat van de EER of uit Zwitserland max. 20u/week werken.

Vanaf aanvang van de paasvakantie gaan de regels over naar de normale gang van zaken gedurende een vakantieperiode. Dan mag de minderjarige student voltijds werken en mogen studenten die niet afkomstig zijn uit een lidstaat van de EER of uit Zwitserland hun 20u/week overschrijden.

 

Als je nog vragen of opmerkingen zou hebben, kan je steeds contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Q Jobs.

Deze informatie is bijgewerkt tot 19 november 2020.

DISCLAIMER: Hoewel Q Jobs zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie te verzekeren, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid daarvoor. Deze informatie niet bedoeld als juridisch advies en heeft het karakter van algemene voorlichting. Beslissingen die u zou nemen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Opgelet!

NL FR

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.

Akkoord met het gebruik van cookies
en verder surfen
Verlaat website