ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL FR

Algemene voorwaarden

Construct

Algemene voorwaarden voor klant

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenkomst met de van kracht zijnde wetgeving, nl. met de wet van 24.07.87 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid, en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van het PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14.07.91 betreffende de handelspraktijken.

 2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, overeenkomstig de wet van 24.07.87. Iedere afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

 3. Deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder artikel 21, gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Quality-Jobs@construct en Quality-Jobs@construct kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

 4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van de wet van 14.07.99., mag Quality-Jobs@construct de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.

 5. De gebruiker verbindt er zich ertoe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging te communiceren aan Quality-Jobs@construct. Dit is aan de orde in de volgende gevallen:

   - aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale organisatie;
   - aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
   - aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico- evaluaties, het verplicht medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
   - aangaande situaties van staking en lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
   - aangaande een eventueel arbeidsongeval;

  In geval meerdere werkgevers betrokken zijn (bij tijdelijke mobiele bouwplaatsen, werken met derden en interim) dient op voorhand contractueel vastgelegd te worden wie wat doet bij het onderzoek van een ongeval en hoe eventuele kosten verdeeld worden.

   - aangaande de werking van DIMONA, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
   - aangaande de afwezigheid of de laattijdige aanwezigheid van de uitzendkrachten;
   - aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.
   - aangaande het motief instroom of het een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging betreft.
   - aangaande de toepasselijkheid van de aanwezigheidsmelding op werven. Indien deze verplichting van toepassing is, dan zal de gebruiker ervoor zorgen dat de uitzendkracht zich conform de verplichtingen registreert.

  De gebruiker zal voor de opstart hieromtrent een toolbox aan de uitzendkracht verstrekken. Indien Quality-Jobs@construct bij schending van voornoemde verplichting schade zou lijden, dan dient de gebruiker Quality-Jobs@construct integraal te vrijwaren.

 6. Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn vanaf 1 april 2013 bij eenzelfde klant enkel toegelaten voor zover er in hoofde van de klant een nood aan flexibiliteit is en dit conform artikel 8bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid en het ter beschikking stellen van werknemers en conform de bepalingen van cao nr. 108 dd. 16 juli 2013. De nood aan flexibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:

   - Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
   - Wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert;
   - Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs ervan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het 1e lid van dit artikel dat de gebruiker toch gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten, kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de gebruiker verantwoordelijk is voor het bewijs van de aanwezigheid van de nood aan flexibiliteit, gaat de gebruiker ermee akkoord dat Quality-Jobs@construct de kost van de sanctie die haar zou worden opgelegd (zie hierboven) alsmede de door de fout van de gebruiker veroorzaakte administratieve kost (met een minimum van € 500,00) zal factureren aan de klant. Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie wordt stopgezet of niet verlengd wordt door toedoen van de klant, stemmen de partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie, vermeerderd met de hiermee verbonden administratieve kost met een minimum van € 500,00.

 7. De gebruiker zal ons bovendien meedelen of zijn bedrijf minder dan 10 werknemers in dienst heeft op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de tewerkstelling van de uitzendkracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 8. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

 9. De gebruiker is mede verantwoordelijk voor het correct invullen van de controlekaart C.3.2 A. Indien de controlekaart niet correct is ingevuld door de uitzendkracht zullen eventuele boetes voortvloeiend uit deze vergissing verhaald worden op de uitzendkracht. Deze boetes zullen eveneens aan de gebruiker worden doorgerekend.

 10. Alhoewel Quality-Jobs@construct de grootste zorgvuldigheid besteedt aan de keuze van de uitzendkrachten, maar niet gehouden is door een resultaatsverbintenis, is de gebruiker die een ongeschiktheid in de kwalificaties van de uitzendkracht zou bemerken, ertoe gebonden dit binnen de eerste vier prestatie-uren aan Quality-jobs@construct bekend te maken. De gebruiker zal aan Quality-Jobs@construct bericht geven van iedere telaat- of tekortkoming van de uitzendkracht. Quality-Jobs@construct kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid van zijn uitzendpersoneel op het werk.

 11. De gebruiker ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van Quality-Jobs@construct in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. De gebruiker moet Quality-Jobs@construct hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Quality-Jobs@construct aan de gebruiker.

  De gebruiker weerhoudt er zich beroep te doen op de diensten van Quality-Jobs@construct binnen een periode van 6 maanden na een collectief ontslag binnen de onderneming op één van de afdelingen van de onderneming. De gebruiker verbindt er zich enkel toe een beroep te doen op Quality-Jobs@construct voor functies in het kader van zijn eigen professionele activiteit, en dit voor werknemers die de gebruiker niet ontslaan heeft binnen een periode van 12 maanden voorafgaand aan de periode van tewerkstelling als uitzendkracht.

 12. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat laatstgenoemde in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, ondermeer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

 13. De gebruiker draagt de burgerlijke aansprakelijkheid voorzien bij artikel 1384 § 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor al de door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een ”clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Quality-Jobs@construct is tevens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Quality-Jobs@construct nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. Quality-Jobs@construct is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Het invorderen van de kosten tengevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, eetmalen gebruikt in de kantine, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van Quality-Jobs@construct gebeuren.

 14. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24.07.87 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden worden genomen. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Quality-Jobs@construct. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. De gebruiker dient bij weekcontracten steeds te voorzien dat er werk is voor de hele periode. Hij is ermee bekend dat bij geen werk en contract bepaalde duur er ander werk dient te worden voorzien bij gebreke waaraan Quality-Jobs@construct de niet gewerkte dag toch dient uit te betalen. Als er geen werk is en de klant kan binnen zijn bedrijf geen vervangingswerk voorzien, dan zal Quality-Jobs@construct genoodzaakt zijn de dag uit te betalen en aan te rekenen aan de klant. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 15. De uitzendkracht geniet dezelfde bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche. Overeenkomstig het KB van 19.02.97 dient de gebruiker de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Quality-Jobs@construct over te maken. Bij het opstellen van de werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt conform het KB van 19.02.97 de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging en de herstelling ervan.

 16. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de gebruiker na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Quality-Jobs@construct verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. De gebruiker brengt Quality-Jobs@construct op de hoogte van zodra een uitzendkracht wordt opgenomen in het register van eerste hulp als slachtoffer van een licht ongeval. Onder lichte ongeval verstaan we ongevallen waarbij de eerste zorgen volstaan in de onderneming, zonder tussenkomst van de geneesheer, en die geen aanleiding geven tot loonverlies en arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer, moeten niet worden aangegeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar maar wel genoteerd in het register van eerste hulp van de werkgever. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Bij een arbeidsongeval, waarbij een uitzendkracht het slachtoffer is, en veroorzaakt door een nalatigheid van de gebruiker, bestaat er een verhaalmogelijkheid vanwege de verzekeringsmaatschappij van Quality-Jobs@construct.

 17. Bij een voortgezette tewerkstelling, ononderbroken en aansluitend bij onderhavig contract, op ofwel zaterdag ofwel zaterdag en zondag, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als onderhavig contract, wordt onderhavig contract verlengd met voormelde dag(en) van tewerkstelling, op voorwaarde dat de gebruiker Quality-Jobs@construct ‘s vrijdags voor 17:00 uur per fax verwittigt.

 18. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Door de prestatiestaat te ondertekenen bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van handtekeningen aangebracht door zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatiestaten niet betwisten. Indien Quality-Jobs@construct prestatiebladen invult en bezorgt aan de gebruiker, dan worden deze prestaties door de gebruiker te worden aanvaard indien binnen 48 uur na verzending van de prestatiestaten gebruiker geen protest aantekent tegen deze bladen. Indien de gebruiker uren doorgeeft op een andere wijze dan de prestatiestaat (bijvoorbeeld louter per mail), dan worden de uren door Quality-Jobs@construct op dergelijke wijze verwerkt en dienen zij door gebruiker te worden vergoed.

  De gebruiker gaat ermee akkoord dat Quality-Jobs@construct alle relevante documenten zoals contracten, werkpostfiches en alle andere documenten die betrekking hebben op de contractuele relatie per mail en dus digitaal bezorgt en dit op een gekend e-mailadres bij de gebruiker. Wijzigingen van e-mailadressen dient de gebruiker steeds zo snel mogelijk door te geven.

 19. De gebruiker dient elke week uiterlijk op dinsdag om 12u00 per mail aan het uitzendkantoor de prestaties van elke uitzendkracht van de afgelopen week kenbaar te maken. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving zal de uitzendkracht worden vergoed conform de overeenkomst die werd opgemaakt. De gebruiker is er dan ook toe gehouden de prestaties te vergoeden. De gebruiker zal steeds instaan voor afwijkingen op de overeenkomst en ook alle wijzigingen vergoeden indien dit voorkomt

 20. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties die voorkomen op de prestatiestaat en van het overeengekomen tarief. Behoudens tegenstellende vermelding, zal hetzelfde tarief van toepassing zijn voor overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz. facultatieve feestdagen, zoals bijvoorbeeld 11 juli, zitten niet in het tarief vervat en zullen, indien zij van toepassing zijn bij de gebruiker APART gefactureerd worden. CAO-premies of andere premies zijn RSZ-onderworpen premies die eveneens apart aan overeengekomen tarief zullen gefactureerd worden. Arbeidsduurverkortingsdagen zullen eveneens apart gefactureerd worden, tenzij zij in het loon zijn inbegrepen en dit expliciet op het contract vermeld wordt.

 21. Alle facturen zijn kontant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. In geval van laattijdige betaling zullen moratoire intresten aangerekend worden tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand handelstransacties van 2 augustus 2002, vermeerderd met 2 %, zulks van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van ons om een schadevergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Elke factuur door het uitzendbureau opgemaakt, is definitief door de gebruiker aangenomen indien zij niet betwist wordt per gemotiveerd en aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. De wanbetaling van één factuur maakt de overige facturen, ook de niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar waarbij tevens alle eventuele betalingstermijnen vervallen.

 22. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Quality-Jobs@construct het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken. Quality-Jobs@construct behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de gebruiker.

 23. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker voor het einde van een termijn van 120 voltijdse effectieve gewerkte dagen (of 960 uren), een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan Quality-Jobs@construct, bij wijze van vergoeding, een bedrag betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Quality-Jobs@construct dat de vergoeding, toekomend aan Quality-Jobs@construct, ondermeer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 6 maanden verstreken zijn. De betaling van deze vergoeding sluit het recht van Quality-Jobs@construct om een schadevergoeding ten gevolge van de voortijdige afwerving van de gebruiker te vorderen niet uit. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

   - het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;
   - het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander interimkantoor);
   - het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;
   - het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek;

  Wordt verstaan onder uitzendkracht:

   - de door Quality-Jobs@construct geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker;
   - de kandidaat-uitzendkracht die door Quality-Jobs@construct werd voorgesteld aan de gebruiker.

  Wordt verstaan onder het bruto-jaarloon van de uitzendkracht:

   - indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92;
   - indien de uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon(met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
 24. Bij eenzijdige verbreking van het contract: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker die eenzijdig en voor het verstrijken van de termijn de overeenkomst waarvan bovenstaande sprake beëindigt, ertoe gehouden aan Quality-Jobs@construct, ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding, een vergoeding te betalen gelijk aan de som der facturen die Quality-Jobs@construct zou opgemaakt hebben, indien de overeenkomst werd uitgevoerd, met een minimum van 125 EURO per kalenderdag. Dit geldt eveneens bij geval van nietigheid van de overeenkomst tussen Quality-Jobs@construct en de gebruiker die aan deze laatste te wijten is tengevolge van een tekortkoming aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen of door onjuiste inlichtingen door hem verschaft bij het sluiten van bewuste overeenkomst.Quality-Jobs@construct behoudt zich echter het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen doch dient de uitgestrektheid ervan te bewijzen.

 25. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere voorwaarden. Door de ondertekening van een document van Quality-Jobs@construct bijvoorbeeld inlichtingenfiche doet de gebruiker/klant uitdrukkelijk afstand van de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.

 26. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel aan Quality-Jobs@construct bevoegd waarbij de geschillen zullen worden beslecht conform het intern Belgisch recht.

Opgelet!

NL FR

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.

Akkoord met het gebruik van cookies
en verder surfen
Verlaat website