Log in
Registreren
BRINGS QUALIFIED PEOPLE TOGETHER
Zoek in onze
1 803 JOBS
Zoek
Disclaimer

Bescherming van persoonsgegevens

 

Q Jobs & Select hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie (zoals adresgegevens, geboorteplaats en –datum, rijksregister- en siskaartnummer, telefoonnummer/gsm, email, werkervaring, diploma, nationaliteit, burgerlijke stand, …) worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door deze gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met de verwerking ervan door ons. De verantwoordelijke voor de verwerking is Q Jobs & Select (quality@work BE0478.962.937 en quality@construct BE0477.288.795), Haltstraat 50, 3900 Overpelt.

 

U heeft daarbij volgende rechten :

 

• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren •De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling •Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven door diegene die de gegevens invult. •U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om kosteloos onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren of te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact"

•Q Jobs & Select treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Wij kunnen evenwel geen absolute garantie verlenen op dat vlak en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die in dat verband zou optreden

 

 

Vertrouwelijkheid


Deze website wordt beheerd door Q Jobs & Select (quality@work BE0478.962.937 en quality@construct BE0477.288.795), met maatschappelijke zetel gevestigd op de Haltstraat 50, 3900 Overpelt.

Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Q Jobs & Select bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Q Jobs & Select wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Q Jobs & Select mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Indien wij een koppeling of vermelding voorzien naar een website van derden zijn wij niet aansprakelijk voor het privacybeleid met betrekking tot dat websitebeleid hetwelk kan verschillen van de onze en dewelke niet valt onder de huidige privacyverklaring. Hoewel  Q Jobs & Select zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

 

U stemt ermee in dat Q Jobs & Select de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Q Jobs & Select kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de website voor een computer met zich mee kan brengen.

Q Jobs & Select maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. In dat geval zullen wij deze wijzigingen melden op de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De op de website gebruikte logos, afbeeldingen, tekeningen en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Q Jobs & Select.

Q Jobs & Select besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze website en haar inhoud. In het bijzonder kan Q Jobs & Select niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is Q Jobs & Select toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Q Jobs & Select staat het gebruik toe van de op de website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover:

 

(1) de verwijzing naar het auteursrecht van Q Jobs & Select duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt,

(2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en

(3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

 

 

Vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

 

Deze website maakt gebruik van Google maps. Google maps maakt gebruik van "cookies". De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website.

U stemt ermee in Q Jobs & Select, evenals onze bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.